Onderwijskundige visie


Kennisverwerving staat binnen het onderwijs centraal. De overheid heeft hiervoor kerndoelen geformuleerd, waaraan scholen moeten voldoen. Een omschrijving van deze kerndoelen ligt bij de directeur ter inzage. In onze school wordt naast deze kennisverwerving de nadruk gelegd op begeleiding bij de persoonlijke ontplooiing van de leerling. Hierbij is er speciale aandacht voor leerlingen die zich onderscheiden van de gemiddelde leerling.

In principe geven wij de leervakken als taal, lezen en rekenen in 3 niveaus. Ook als dat betekent dat er klassendoorbrekend gewerkt moet worden. Sommige leerlingen hebben hiernaast een speciaal handelingsplan. Wij proberen binnen onze mogelijkheden zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wat deze leerlingen nodig hebben. Onze leraren hebben passie voor het onderwijs aan onze leerlingen!

Onze taak is dus niet alleen overdracht van kennis die op dit moment in de maatschappij nodig is, maar bovendien het aanleren van vaardigheden om in de toekomst zelf de kennis en informatie die zij nodig hebben te kunnen verwerven. Wij zijn van mening dat dit een basisvaardigheid is die leerlingen in onze steeds veranderende maatschappij niet kunnen missen. Wij geloven dat leren alleen lukt als onze leerlingen zich prettig voelen op school. We besteden daarom tijd en aandacht aan het welbevinden. Dat doen we door middel van methodieken als De Kanjertraining en PBS. Elders op de website vindt u hierover meer informatie.
 
Onze leraren voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen op school en niet alleen voor de leerlingen uit de eigen groep. Dit komt tot uitdrukking in het elkaar ondersteunen en inspireren door het gebruik maken van elkaars individuele kwaliteiten. Daarin ligt het kapitaal van de school. Dat dit kapitaal voortdurend vergroot wordt, is onderdeel van onze visie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de leerling ten goede komt. Tot slot leren we onze leerlingen dat zij naast verantwoordelijkheid voor leermiddelen, materialen, het schoolgebouw e.d. ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dit betekent respect voor spullen en respect voor elkaar!