Passend onderwijs


Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dit is een kernbegrip bij passend onderwijs. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een  passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land.
De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband OnderwijsZorgKoepel Noord-Veluwe (OZKNV) samen met  alle basisscholen   en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.
 
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband OZKNV of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij  een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
 
Doelen passend onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, in het speciaal onderwijs.
  • Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten
Voor meer informatie over het passend onderwijs verwijzen wij u naar de site van de rijksoverheid.
 
Hieronder is een animatiefilmpje te zien, met een heldere uitleg over het passend onderwijs.
https://www.youtube.com/watch?v=EzVQDGDUP-Y&feature=player_embedded