Contactouders


 

Wie zijn het?

Aan het begin van het schooljaar 1999/2000 hebben we de contactouder in het leven geroepen. Dit is een vorm van ouderparticipatie. Een begrip dat in de Scandinavische landen al langer bekend is. Contact-ouderschap sluit aan bij de ontwikkelingen en tendens om ouders meer bij de schoolopvoeding van hun kinderen te betrekken. Contactouders kunnen een hele reeks van activiteiten ontplooien met de bedoeling een bijdrage te leveren aan een betere relatie tussen ouders en de groepsleerkracht, ouders en de school onderling. Voor onze school betekent dit dat we kunnen zeggen dat alles op rolletjes loopt, er is een goede samenwerking tussen de leerkrachten en de contactouders. Men kan zich aan het einde van het lopende schooljaar kandidaat stellen en uit de ouders die zich hebben aangemeld wordt dan geloot.
 

Wat doen contactouders?

 

..Onderlinge verbondenheid en contacten bevorderen:

Één van de belangrijkste taken van de contactouders is zorg te dragen voor de onderlinge band als ouders van de groep. Het is belangrijk dat die ouders ook andere ouders kennen en op de hoogte zijn van elkaars mening. Ook is het goed als de ouders de kinderen van de groep kennen. De contactouders zullen dat door hun werk bevorderen.
 

..Coördineren van ondersteunende taken:

Te denken valt aan hulp organiseren bij het onderwijs (handenarbeid, lezen), bij projecten, bij documen-tatiecentrum, bij de organisatie van de verjaardag van de leerkracht, meegaan met schoolreisje enz.