Medezeggenschapsraden (MR en GMR)


Voor het zo goed mogelijk functioneren van onze school en de stichting is de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Ouders en personeel kunnen door middel van deze raden inbreng hebben in de besluitvorming van het bestuur. Deze medezeggenschap is vastgelegd in wettelijke reglementen. Deze liggen ter inzage op school.

De MR bestaat voor onze school uit twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoor-digers namens het personeel. Bij aftreden vinden er verkiezingen plaats.

Onze school behoort tot de 14 scholen binnen de stichting PCO Gelderse Vallei (www.pcogeldersevallei.nl). Veel bestuurlijke zaken gaan alle 14 scholen aan en worden ter advies en/of instemming voorgelegd aan de GMR. De GMR van de PCO Gelderse Vallei bestaat uit 14 leden, van elke school 1 afgevaardigde. Ook Uit onze MR wordt 1 lid afgevaardigd naar de GMR. In de reglementen van de GMR is vastgesteld of het een vertegenwoordiger van de ouders of van het personeel is (wisselt elke 3 jaar).

De rechten en bevoegdheden van de MR/GMR komen kort samengevat op het volgende neer:
  • Alle aangelegenheden met betrekking tot onze school/stichting mogen besproken worden;hierover mogen standpunten en meningen bekend gemaakt worden en voorstellen worden gedaan aan het bestuur. Dit heet het initiatiefrecht, ofwel recht op het ongevraagdgeven van advies.
  • Er zijn bepaalde beslissingen die het bestuur alleen mag nemen na hierover advies van de MR/GMR te hebben gekregen: het adviesrecht.
  • Verder zijn er beslissingen die door het bestuur alleen genomen mogen worden als de MR/GMR instemt met het voorstel: het instemmingsrecht.
     
Onderwerpen die de MR behandelt, zijn heel divers. Een greep uit de voorbeelden: hoogte van de ouderbijdrage, regelingen voor leraren, samenwerking met andere besturen enz. enz. Deze schoolgids is ook een onderwerp dat besproken is tijdens MR vergaderingen en waarmee de MR inmiddels heeft ingestemd.

De MR en de GMR vergaderen ongeveer eenmaal per zes weken.

Via jaarverslagen brengt de MR u op de hoogte van haar activiteiten. Het is voor het functioneren van de MR van belang te weten wat er onder ouders en leraren leeft. Verder heeft de MR nauw contact met de Ouderraad door regelmatig gezamenlijk te vergaderen teneinde de informatie-uitwisseling tussen beide raden optimaal te houden. Toch stellen zij prijs op uw meningen, vragen, opmerkingen en suggesties. Neem gerust contact met hen op. De samenstelling van de MR sinds september 2015:
  • Thijs Korving                    personeelslid  penningmeester
  • Hanneke Juffer                personeelslid secretaris
  • Edin Hadzikadunic          ouderlid 
  • Margriet van der Ploeg   adviserend lid